Begrippenlijst bedrijfsinventaris

Het gedeelte van het taxatierapport dat voldoet aan de eisen van artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek.

Zaken – zoals voorraad goederen, grijpvoorraad materialen, voorraad goederen van derden etc. – die wel verzekerd moeten worden, maar niet onder ‘vaste taxatie’ gewaardeerd zijn. Tevens biedt de post ‘niet op vaste taxatie’ ruimte voor nog aan te schaffen zaken tijdens de looptijd van het rapport. Het spreekt voor zich dat grote investeringen hier niet onder vallen.

Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. Dat wil zeggen dat (waar van toepassing) uitgegaan is van een bedrijfsklare opstelling, met inbegrip van eventuele schakelapparatuur en de kosten van invoerrechten, installatie en montage, opstarten, inregelen, engineering, projectbegeleiding, etc.

Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken. Als er geen vervangingsmarkt bestaat dan de hoogste uitkomst van:

 

de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor technische veroudering of;

 

de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor economische veroudering.

De kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van de in dit rapport genoemde zaken voor zover dit het gevolg is van een door de polis gedekte schade. Hier vallen niet onder: de saneringskosten, zijnde de kosten voor onderzoek, reiniging, opslaan, vernietigen en/of vervangen van grond, grond- en oppervlaktewater, de kosten om de verontreiniging in grond, grond- en oppervlaktewater weg te nemen en de kosten om de verontreiniging te isoleren.

 

De genoemde som moet gezien worden als een schattingsbedrag, als het adviesbedrag lager is dan verzekerd volgens de polis, dienen de polisvoorwaarden als leidraad gehandhaafd te blijven.

Premier risque zoals bedoeld in Artikel 7:958 Burgerlijk Wetboek. In geval van schade of verlies wordt maximaal het als premier risque op het polisblad vermelde verzekerde bedrag vergoed, ongeacht de werkelijke waarde van de verzekerde gevaarsobjecten (of belangen) onmiddellijk voor de gebeurtenis.

 

Indien een eigen risico van toepassing is wordt het schadebedrag, dat na aftrek van het toepasselijk eigen risico, resteert, vergoed tot maximaal het premier risque bedrag (geldt alleen voor beurs brandverzekeringen).

De kosten die de huurder heeft gemaakt ter verbetering of aanpassing van het gehuurde gebouw of de gehuurde ruimten.

De taxatie verliest zijn kracht met betrekking tot bedrijfsuitrusting / inventaris e.d. op het ogenblik dat besloten is tot definitieve buitengebruikstelling. In het taxatierapport ook wel vermeld als ‘aan het gebruik onttrokken’.

Dit zijn zaken die in principe het gehele of een groot deel van het bedrijvencomplex dienen.

Ma t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur

De Bree 18, 7468 DN Enter

Mailen

info@bureau-tax.nl