Begrippenlijst opstallen

De in het rapport omschreven onroerende zaken met al wat daartoe bestemd is en volgens verkeersopvattingen daarvan deel uitmaakt. Voor zover niet afzonderlijk genoemd en/of gewaardeerd zijn in de omschrijvingen alle bouwwerken en/of bouwsels, die naar hun aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven, echter exclusief funderingen. Met gebouwen wordt gelijkgesteld:

 

  1. bijgebouwen;
  2. terreinafscheidingen, toegangspoorten, e.d.;
  3. afneembare delen van gebouwen.

Het bedrag dat nodig is voor de herbouw van het getaxeerde gebouw, op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig, onmiddellijk na de gebeurtenis. Dit is dus met inbegrip van architectenhonorarium, kosten van advies, tekeningen en toezicht tijdens de bouw, leges, e.d.

Het bedrag dat nodig is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeurtenis, van een gebouw op dezelfde locatie, ingericht en geconstrueerd voor de huidige bestemming.

Het bedrag dat zou kunnen worden verkregen voor de nog bruikbare respectievelijk waardevolle onderdelen van het gebouw, verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen.

De ondergrondse bouwkundige dragende voorzieningen ten behoeve van de gebouwen, tot aan de onderkant van de begane grondvloeren, ter plaatse van kelders tot de onderkant van de keldervloeren.

De kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van de in dit rapport genoemde zaken voor zover deze het gevolg zijn van een door de polis gedekte schade. De saneringskosten vallen hier niet onder. Dit zijn de kosten voor onderzoek, reiniging, opslaan, vernietigen en/of vervangen van grond, grond- en oppervlaktewater, de kosten om de verontreiniging in grond, grond- en oppervlaktewater weg te nemen en de kosten om de verontreiniging te isoleren.

 

De genoemde som moet gezien worden als een schattingsbedrag. Als het adviesbedrag lager is dan verzekerd volgens de polis, dienen de polisvoorwaarden als leidraad gehandhaafd te blijven.

 

Premier risque zoals bedoeld in Artikel 7:958 Burgerlijk Wetboek. In geval van schade of verlies wordt maximaal het als premier risque op het polisblad vermelde verzekerde bedrag vergoed, ongeacht de werkelijke waarde van de verzekerde gevaarobjecten (of belangen) onmiddellijk voor de gebeurtenis.

 

Indien een eigen risico van toepassing is wordt het schadebedrag, dat na aftrek van het toepasselijk eigen risico, resteert, vergoed tot maximaal het premier risque bedrag (geldt alleen voor beurs brandverzekeringen).

De kosten die een huurder heeft gemaakt ter verbetering of aanpassing van het gehuurde gebouw of de gehuurde ruimten. 

Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van gedane verbeteringen of aanpassingen in het gebouw of afzonderlijk eigendom voor zover die voor rekening en risico van de afzonderlijke eigenaar zijn.

Ma t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur

De Bree 18, 7468 DN Enter

Mailen

info@bureau-tax.nl